Heta Arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Detta kan tex vara jobb inom svetsning, skärning eller lödning.

Varje år sker tyvärr ett stort antal bränder på grund av bristande kunskap om just risker vid heta arbeten. Brandorsaken kan vara gnistbildning eller ovarsamhet vid arbete med öppen låga. Följden blir ofta stora materiella skador.

Gå en utbildning i Heta Arbeten hos oss och få behörighet att vara tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför heta arbeten eller som anlitas som brandvakt.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:

 •  Bedöma risker för person och egendomsskador.
 •  Förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen.
 •  Kontrollera att utföraren av Heta arbeten har tillstånd samt vederbörande har certifikat för arbetet.
 •  Kunna hantera befintligt släckmaterial för att snabbt kunna släcka en begynnande brand,
 •  Kontrollera att säkerhetsregler finns och att de följs.
 •  Tillse att brandvakten utför bevakning på ett korrekt och säkert sätt.

Kursinnehåll

 • Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten”.
 • Lagar, förordningar, författningar och föreskrifter.
 • Brandteori (brandorsaker, uppkomst och spridning).
 • Risker i den egna arbetsmiljön.
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder.
 • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal.
 • Den egna utrustningen och olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar.
 • Praktiska släckövningar.

Kurstid: heldag

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk.
I utbildningen inkluderas ett platsbesök för att företagsanpassa kursen.

Kursansvarig

Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
070 773 54 29
lennart@sbadrift.se

2019
22 Januari
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

19 Februari
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

19 Mars
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

23 April
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

21 Maj
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

18 Juni
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

20 Augusti
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

24 September
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

22 Oktober
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

19 November
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

17 December
Kanalvägen 7
Upplands Väsby

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.