BRANDLARM & SPRINKLER

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. /Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vi arbetar med att sköta brand- och sprinkleranläggningar där fastighetsägaren, entreprenör eller kravställaren inte har kompetens eller utav tidsbrist inte kan avprova och sköta anläggningarna enligt gällande krav.

Vi utför månads- och kvartalsprov och ser till att anläggningen alltid är i fullgott skick samt att revisionsbesiktningar blir utförda inom den intervall den skall utföras.

Vi gör inga installationer själva men hjälper gärna till med rådgivning. Vi gör en oberoende genomgång av anläggningar oavsett fabrikat och kan vara behjälpliga med att förmedla installationer till någon av våra samarbetsparter.

Kontakta oss för mer information.