Fastighetsskötsel, brandskydd och drift - Vi hjälper er! Välkommen till Sba Drift!

– Vi hjälper stora som små företag, att alltid uppfylla de krav som myndigheterna ställer på deras verksamheter och fastigheter. Våra kunder är alltid viktiga för oss och jobbar med en nära kontakt.

Lennart Heneskär, VD Sba DriftSba Drift erbjuder

Fastighetsskötsel och drift men kontinuerlig tillsyn för att skapa nöjda hyresgäster samt se till att lagar följs.

Fastighetsbesiktning med bedömning av dess skick, återstående livslängd och framtagande av åtgärdsplan.

Analysering av inomhusklimatet där vi ser till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Kontroller av brandskydd i fastighet och rådgivning. Sba Drift AB säkerställer att företagen följer de lagar som finns inom brandskydd.

Energideklarationer med kartläggning av fastighetens energianvändning. Vi utför även radonarbete samt åtgärdsförslag.

Vi jobbar med översyn av anläggningar samt utför månads- och kvartalsprov. Vi bistår även med rådgivning och åtgärdsplan.


Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Därför är det viktigt att ni ser till att ert företag följer de lagar som finns. Kontakta oss så hjälper vi dig!


Kurser & Utbildningar hos Sba Drift

Brandövning med personal på ett företag
Grundläggande brandskydd
Docka som används till hjärt- och lungräddning
LABC – HLR - Hjärt och Lungräddning

Grundläggande brandskydd

Kursen vänder sig till alla anställda inom ett företag och anpassas efter arbetsmiljöer på respektive företag.

Utrymningsövning

Kursen vänder sig till alla anställda inom företaget och dess utrymning av arbetslokal eller annat utsett område.

Brandskyddskontrollant

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för att utföra kontroller i det systematiska brandskyddsarbetet på företaget.

LABC – HLR - Hjärt och Lungräddning

Kursen vänder sig mot företag och personal som vill förbättra sin sjukvårdskunskap samt få mera kunskap om HLR.

Brandfarliga arbeten

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför brandfarliga arbeten eller som anlitas som brandvakt.

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till den personen/de personerna på företaget som är ansvarig för brandlarmet.


Information från Arbetsmiljöverket

Förebygg brand med regelbundna kontroller

Brandskyddsarbete handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. En regelbunden översyn ger dig kontroll över din fastighet. Vi på SBA Drift hjälper dig!

Följ lagen

Ägare och nyttjanderättshavare av fastigheter eller andra anläggningar ska enligt lag vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand.

Investera i rätt brandskydd tillsammans med SBA Drift

Genom ett välskött brandskyddsarbete säkerställer du att åtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Brandskyddet ska ses över kontinuerligt och är en investering för verksamheten.


Behöver ni hjälp?

Kontakta oss!