Energideklaration

Energideklaration ger dig information om byggnadens energianvändning. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. Vi håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen.
  • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.