OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader och det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en av våra certifierad kontrollanter där kontrollanten också kommer ge förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På vår söksida kan du hitta kontrollanter.
Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska kontrollanten:

  • Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos systemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Olika typer av ventilation

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Tak i fastighet med lampor och ventilationsrör